Hvem har ansvaret for brannsikkerheten på arbeidsplassen?

av: Firesafe
Publisert: 26. januar 2022 kl 12.50
Oppdatert: 22. april 2022 kl 08.51

Foto
David Fintz

Firesafe har over 40 års erfaring med brannsikring. Gjennom årene har vi fått mange spørsmål om brannsikkerhet på arbeidsplassen. Her gir vi deg en rask innføring temaet.

Brannsikkerhet er regulert av flere lover

Brannsikkerhet er regulert i flere lover og forskrifter, blant annet:

Her skal vi tar for oss de to første.

Eiers ansvar

Både brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebygging legger ansvaret for brannsikkerheten i et bygg på eieren av bygget. Dette gjelder også “område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt” (§ 5 i brann- og eksplosjonsvernloven).

Med andre ord har byggeier hovedansvaret for brannsikkerhet på arbeidsplassen. Hva innebærer dette ansvaret? Ifølge forskrift om brannforebygging skal eier:

 • kjenne kravene til brannsikkerhet for byggverket
 • ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann
 • sørge for at disse er kontrollert og vedlikeholdt
 • gjøre brukere kjent med kravene for bruk og egenskaper ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten
 • utføre systematisk sikkerhetsarbeid (dette innebærer mål, planer og tiltak for å opprettholde brannsikkerheten i bygget)
 • dokumentere at pliktene tilknyttet brannsikkerhet er overholdt

Betyr dette at kun byggeier har ansvaret? Eier har hovedansvaret, men brukere må også følge visse regler.

Brukers ansvar

For mange er “arbeidsplassen” en del av et bygg – kontor, verksted, butikk, restaurant og lignende. Hvis du jobber på et kontor, så har byggeieren ansvaret for brannsikkerheten i både kontoret ditt og resten av bygget.

Dette betyr ikke at bedrifter i kontorbygget er helt uten ansvar. I lovverket defineres disse som “brukere” av bygget. Ifølge forskrift om brannforebygging skal brukere av byggverk:

 • sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
 • unngå unødig risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke reduseres
 • informere eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann
 • ved forhold som vesentlig reduserer brannsikkerheten, straks gjennomføre ekstraordinære tiltak inntil risikoen er normalisert

I tillegg skal brukere av bygg gjennomføre et “systematisk sikkerhetsarbeid”. Virksomheten skal ha mål og planer for å redusere risikoen for brann i bygget:

 • rutiner som sikrer at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
 • rutiner for evakuering og redning ved brann i byggverket
 • rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann
 • rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i byggverket får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann
 • rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet

Sist, men ikke minst, skal virksomheten kunne dokumentere at disse pliktene er overholdt.

Kommunens ansvar

Eier har altså hovedansvaret, men brukere av bygget har også noe ansvar. I tillegg til disse to har kommunen et ansvar når det kommer til brannsikkerhet. Kommunen skal:

 • kartlegge sannsynligheten for og konsekvensene av brann i kommunen. Blant annet handler dette om å kartlegge bygg hvor brann kan medføre store tap.
 • fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å redusere den kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte.
 • sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet når det er nødvendig. Ved behov skal det bli ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk.
 • bidra til å innhente og formidle kunnskap om hvordan branner starter og sprer seg
 • iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det forebyggende arbeidet
 • sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrenser i tettbygde strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann
 • dokumentere at kommunens plikter i forbindelse med brannsikkerhet er oppfylt

Med andre ord har kommunen et mer overordnet ansvar for brannsikkerheten i kommunen. Ansvaret påvirker også arbeidsplassen, men ikke i samme grad som eier og bruker.

Hva betyr dette for brannsikkerheten på arbeidsplassen?

Det betyr at det er flere som deler på ansvaret for brannsikkerheten på arbeidsplassen. Byggeier har ansvar for at bygget er sikret mot brann. Samtidig har virksomheter og andre brukere ansvar for å bruke bygget på en forsvarlige måte. Til slutt har kommunen et ansvar for å forebygge brann i kommunen, kartlegge risiko for og ved brann og legge til rette for at brannvesenet kan gjøre jobben sin.

Om Firesafe AS

Firesafe har over 40 års erfaring innen brannsikring. Gjennom årene har vi jobbet med brannsikkerhet for alle slags bygg og virksomheter. Firesafe har kontorer i hele Norge, og er også ledende innen brannsikkerhet i Norden, med kontorer i Sverige, Danmark og Finland.

 

 

 

Ledige stillinger – Conveniencejobb