Arbeidsgivere som ikke ivaretar plikten til å hindre krenkelser og seksuell trakassering, kan risikere ansvar for erstatning og oppreisning. Illustrasjonsfoto. (Getty images)

Dette er seksuell trakassering på julebord

Publisert: 24. november 2022 kl 09.07
Oppdatert: 24. november 2022 kl 09.07

­Etter likestillings- og diskrimineringsloven skal alle arbeidsgivere aktivt arbeide mot trakassering. Dette kan bety at arbeidsgiver bør ha foretatt en risikoanalyse og tar sine forhåndsregler før et julebord skriver NITO i en pressemelding.

Det kan hende arbeidsgiver har utarbeidet retningslinjer for hvordan man skal opptre ovenfor hverandre på jobben og i jobbrelaterte sosiale sammenhenger. Arbeidsgivere som ikke ivaretar plikten til å hindre krenkelser og seksuell trakassering, kan risikere ansvar for erstatning og oppreisning.

Skal agere på uønsket atferd

Hvis ledere er vitne til trakassering, har de selvsagt plikt til å reagere. NITO har etiske retningslinjer som sier at medlemmer og ansatte skal agere, og melde fra om trakassering og maktmisbruk.

De fleste sakene kommer imidlertid fram i etterkant av et julebord. Da må arbeidsgiver behandle saken forsvarlig ved å å kartlegge forholdene og sørge for at involverte parter får mulighet til å forklare seg, slik at en eventuell sanksjonering er velbegrunnet.

Lavterskeltilbud om varsling

For snart to år siden ble det innført et lavterskeltilbud for de som mener seg utsatt for seksuell trakassering. Det betyr at den berørte kan sende «hendelsen» til Likestillings- og diskrimineringsnemda. Hvis nemda finner det bevist at det har skjedd en seksuell trakassering på julebordet, kan den som har trakassert, og eventuelt arbeidsgiver, ilegges oppreisning og erstatningsansvar.

Saken fortsetter under annonsen

Hva er egentlig seksuell trakassering?

  • I henhold til loven må følgende vilkår være oppfylt:
  • Det må foreligge en «seksuell oppmerksomhet»
  • Oppmerksomheten må være «uønsket»
  • Oppmerksomheten «må ha som formål eller virkning» og den må være «krenkende skremmende, fiendtlig, nedverdigende ydmykende eller plagsom»

NITOs etiske retningslinjer påpeker at du må være bevisst på roller og makt som følger av ulike posisjoner. Har du tenkt på at en kollega kan oppfatte din opptreden på en helt annen måte enn du selv gjør? Den profesjonelle rollen din har noe å si for hvordan folk tolker det du sier og gjør, og kan være avgjørende for andres reaksjon på din opptreden.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har tips for hvordan du kan forebygge og håndtere seksuell trakassering.

 

Ledige stillinger – Conveniencejobb