Annonse
(Foto: Colourbox)

Søkeportalen for lønnstilskudd åpner for ny periode 1. februar

Næringsdrivende, enkeltpersonforetak, institusjoner, ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser som har tatt tilbake ansatte som var permittert per 31. august 2020 kan søke om tilskudd.

Den ansatte må tilbake i minst den samme stillingsprosenten som før permitteringen ved inngangen til måneden det søkes støtte for. Og den ansatte kan ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller sies opp før 1. februar 2021.

Søkefrist er 1. mars

Arbeidsgivere har tidligere kunnet søke om støtte på lonnstilskudd.no for juli og august, og så langt er det utbetalt vel 162 millioner kroner fordelt på 935 mottakere for juli og 1454 mottakere for august. Siste søkefrist for juli og august var 5. november.

Søkeportalen på lonnstilskudd.no åpner for å motta søknad om lønnstilskudd for oktober, november og desember fra 1. februar 2021. Siste søkefrist er 1. mars 2021.

– For å kunne søke om tilskudd er det viktig at virksomheten har rapportert korrekt gjennom a-meldingen til Aa-registeret (Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret), sier Hilde Pedersen, ansvarlig for lønnstilskuddsordningen i Skatteetaten.

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.

Beregnet etter omsetningssvikten

Lønnstilskudd til foretak som driver næringsvirksomhet blir beregnet etter omsetningssvikten i støttemåneden. Foretak med et omsetningsfall på 30 prosent eller mer sammenlignet med samme måned året før får 15.000 kroner per heltidsansatt som tas tilbake fra permittering. Foretak med omsetningsfall mellom 10 og 30 prosent kan også søke om støtte, men de får en lavere sats.

Skatteetaten gjennomfører kontroller av virksomheter både før og etter utbetaling av tilskudd. I tillegg til eget kontrollarbeid, har også Skatteetaten nært samarbeid med Økokrim, politidistriktene og andre offentlige etater som NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet og de sju A-krimsentrene, som er et tverretatlig samarbeid.

Opplysninger om virksomheter som mottar lønnstilskudd og summene de mottar offentliggjøres fortløpende i en egen innsynsløsning på Skatteetatens nettsider.

lonnstilskudd.no finner arbeidsgivere informasjon om ordningen og vilkår for å motta tilskudd.

Annonse
Annonse
Annonse