(Ill.foto: Colourbox)

Kan en tiltale i en straffesak utenom arbeidsforholdet gi grunnlag for oppsigelse?

Publisert: 9. mai 2019 kl 13.39
Oppdatert: 16. november 2021 kl 18.44

Etter arbeidsmiljøloven § 15-7 kan en arbeidstaker ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i arbeidstakerens eller virksomhetens forhold.

Straffbare forhold i forbindelse med utførelse av arbeidet, vil stort sett kunne gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed. Når arbeidstaker mistenkes for, eller begår straffbare forhold utenom arbeidsforholdet, stilles det imidlertid strengere krav til oppsigelse.

Relevans for ansettelsesforholdet

For å gi grunnlag for oppsigelse på bakgrunn av straffbare forhold begått utenom arbeidsforholdet, må forbrytelsen ha relevans for stillingen, samt ha betydning for arbeidsgivers virksomhet.

I yrker hvor det kreves stor grad av aktsomhet eller tillit, er oppfatningen at det skal mindre til før straffbare forhold har relevans for ansettelsesforholdet, enn i yrker hvor aktsomhetskravet er mindre strengt.

Saken fortsetter under annonsen

I en sak for Høyesterett ble en brannmann sagt opp etter at han ble dømt for flere tilfeller av heleri. Dette fordi heleri var nært knyttet til tillit, som en brannmann var avhengig av å ha i sitt arbeid, og fant at oppsigelsen var saklig. Forbrytelsen hadde i dette tilfellet relevans for arbeidstakers stilling, da stillingen krevde en særlig grad av tillit.

Retten kom til samme resultat i et annet tilfelle hvor en rektor på en barneskole ble avskjediget grunnet besittelse av barnepornografi. Retten fant at det straffbare forholdet var uforenlige med stillingen, da den brakte ham i kontakt med barn, og at han dermed ikke lenger hadde den tillit som var nødvendig.

Ugyldig oppsigelse

I et annet tilfelle kom Høyesterett til at en avskjedigelse av en major i Forsvaret var ugyldig. Bakgrunnen for avskjedigelsen var at majoren ble dømt for legemsbeskadigelse mot sine to mindreårige sønner. Høyesterett vektla at forbrytelsen var situasjonsbestemt, og at det på bakgrunn av tjenestehistorikken ikke var grunnlag for å si at majoren manglet de personlige egenskapene som var påkrevd i Forsvaret. Det straffbare forholdet hadde ikke relevans for ansettelsesforholdet.

Mistenkt

Det kan imidlertid være vanskelig å nå frem med en oppsigelse dersom det ikke foreligger domfellelse i saken. En miljøarbeider ble eksempelvis sagt opp i prøvetiden fordi han var mistenkt for pengeutpressing. Retten fant at arbeidstakeren ikke kunne sies opp for forhold han foreløpig ikke var dømt for, selv om forholdet hadde sammenheng med stillingen.

Avvente oppsigelse

Saken fortsetter under annonsen

Ettersom det ikke foreligger domfellelse i deres konkrete tilfelle, er det grunn til å avvente en oppsigelse. Dersom en oppsigelse meddeles arbeidstaker før dom foreligger, bør den være begrunnet i andre forhold enn det straffbare forholdet, eksempelvis samarbeidsproblemer, manglende tillit eller lignende.

Beviskrav

Foretas det likevel oppsigelse av arbeidstaker begrunnet i det straffbare forholdet før det foreligger domfellelse, må arbeidsgiver være seg bevisst beviskravet. I sivile saker oppstilles det som alminnelig utgangspunkt et krav om sannsynlighetsovervekt, hvilket innebærer at det mest sannsynlige faktum skal legges til grunn ved vurdering av det straffbare forholdet.

Ved et belastende faktum, som vil kunne gå utover den ansattes navn og rykte, gjelder det imidlertid et skjerpet beviskrav som innebærer kvalifisert sannsynlighetsovervekt. Volds- og sedelighetsforbrytelser er eksempler på tilfeller med et belastende faktum. Beviskravet blir likevel ikke fullt så strengt som i straffesaker hvor det stilles krav om at det er bevist utover enhver rimelig tvil at forholdet som tiltalen gjelder, har funnet sted.

BRANSJEJUS I CONVENIENCE

Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette, som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål.

Saken fortsetter under annonsen

Johansen har over 20 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt.

Vibeke Holm er advokat i Advokatfirmaet Grette og har arbeidsrett og pensjon som sine spesialfelt.

Har du spørsmål om juss i arbeidslivet som er av allmenn interesse for bransjen, send spørsmål direkte til jejo@grette.no eller viho@ grette.no.

 

Convenience kommer ut seks ganger årlig og setter søkelys på dagens og morgendagens serveringssteder for travle mennesker.

Les mer om bladet

Saken fortsetter under annonsen

Bestill abonnemnent

Last ned bladet elektronisk

Følg oss på Facebook

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

PRØVELES EN UTGAVE GRATIS!

Ledige stillinger – Conveniencejobb