Annonse
(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Kan vi vektlegge alder og kjønn ved ansettelse?

Hei!

- Jeg er daglig leder på et nyåpnet serveringssted, og ønsker å ha en ung arbeidsstokk, gjerne bare jenter under 25 år. Dette både på grunn av «image», og fordi jeg har best erfaring med dette fra tidligere jobber. Er det problematisk å legge vekt på alder og kjønn når vi ansetter?

Vårt inntrykk er at det er mange bedrifter særlig innenfor service som opererer med ansettelseskriterier som alder, utseende, kjønn osv. Enkelte kjeder, som f.eks. Joe & The Juice og Abercrombie & Fitch, har blitt kritisert for liknende ansettelsesprofil. Spørsmålet her blir om de ansettelseskriteriene du ønsker å benytte vil være i strid med diskrimineringsvernet etter norsk rett.

Diskrimineringsgrunnlag

Hovedregelen etter norsk rett er at arbeidsgivere i privat sektor står fritt til å ansette hvem de vil. Diskrimineringsvernet i arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven legger imidlertid vesentlige begrensninger på denne friheten. Disse lovene legger ned forbud mot diskriminering på bakgrunn av flere forhold, som blant annet politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, alder, kjønn, religion, seksuell orientering osv. Diskrimineringsforbudet gjelder både ved utlysning, ansettelse, mens ansettelsesforholdet pågår (f.eks. forfremmelse) og ved ansettelsesforholdets opphør. Dersom noen hevder seg diskriminert, påligger det arbeidsgiver å sannsynliggjøre at diskriminering ikke har funnet sted.

Brudd på diskrimineringsforbudet kan innebære at arbeidsgiver må betale erstatning og/eller oppreisning. Diskriminering vil også kunne være straffbart. Personer som mener seg diskriminert, f.eks. ved å ha blitt forbigått ved ansettelse, kan klage saken sin inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Lovlig forskjellsbehandling

Systemet i diskrimineringslovgivningen er imidlertid at forskjellsbehandling på bakgrunn av de ovennevnte forholdene kan være lovlig, dersom forskjellsbehandlingen har et saklig formål, den er nødvendig for å oppnå formålet, og den ikke virker uforholdsmessig inngripende overfor den som forskjellsbehandles.

Ansettelse av unge jenter

En ansettelsesprofil som går ut på at man ønsker unge jenter, vil være brudd på diskrimineringsreglene. Å rette seg utelukkende mot personer opp til 25 år vil innebære forskjellsbehandling uten et saklig formål. Det er f.eks. vanskelig å godtgjøre at en 26-åring ikke vil kunne utføre jobben ved et serveringssted. Det er nok ikke uvanlig at man i serviceyrker legger på vekt på alder, eksempelvis for å fremstå med en ung og moderne profil. Det finnes imidlertid en rekke eksempler på at en slik praksis har blitt karakterisert som ulovlig aldersdiskriminering. Det å utelukkende rette seg mot jenter, vil også kunne innebære ulovlig diskriminering av menn og personer med en annen kjønnsidentitet eller et annet kjønnsuttrykk. Som daglig leder bør du derfor først og fremst legge vekt på kvalifikasjoner. Basert på den informasjon du oppgir, er vår vurdering at det klart vil være i strid med diskrimineringsregelverket å vektlegge alder og kjønn når dere ansetter.

 

BRANSJEJUS I CONVENIENCE

Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette, som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål.

Johansen har over 20 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt.

Vibeke Holm er advokat i Advokatfirmaet Grette og har arbeidsrett og pensjon som sine spesialfelt.

Har du spørsmål om juss i arbeidslivet som er av allmenn interesse for bransjen, send spørsmål direkte til jejo@grette.no eller viho@ grette.no.

Convenience kommer ut seks ganger årlig og setter søkelys på dagens og morgendagens serveringssteder for travle mennesker.

Les mer om bladet

Bestill abonnemnent

Last ned bladet elektronisk

Følg oss på Facebook

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

PRØVELES EN UTGAVE GRATIS!

Annonse
Annonse
Annonse